Forholdstallsvalg

Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig. Der det finnes flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. 24. aug 2017 Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret. hovedtrekk i den russiske revolusjon 20. jul 2007 Saksnummer: 2007/04229 EP ASL/KVM Dato: 15.06.2007 Krav om forholdstallsvalg av styremedlemmer – allmennaksjeloven § 6-37 første leddVi viser til brev 8. juni 2007, der Kommunal- og regionaldepartementet ber Lovavdelingen vurdere om det kan fas 5. okt 2011 Det konstituerende kommunestyret ble dermed nesten som et teaterstykke med regi og manus. Valg av formannskap og kontrollutvalg ble gjort ved forholdstallsvalg, resten av nemdene som avtalevalg. Representantene fra begge listene, ungdomslista og felleslista holdt seg til det som var avtalt på forhånd 

reglement for administrasjonsutvalget - Alstahaug kommune

16. sep 2015 I det konstituerende møtet i kommunestyret og fylkestinget skal det velges formannskap eller fylkesutvalg (ikke i kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme). Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Det legges da frem en innstilling som vedtas foregå som forholdstallsvalg. For å kunne fremme et slikt krav trengs det to hundre underskrifter. EL & IT og Fagforbundet vil uansett hva de andre fagforeningene kommer fram til, stille felles liste til valg til bedriftsforsamling. Vi er i kraft av vår størrelse i form av medlemstall store nok til å kunne kreve forholdstallsvalg. Forskrift  18. apr 2017 I land med såkalt forholdstallsvalgblir gjerne flere partier representert, mens flertallsvalgi enmannskretser favoriserer de store partiene. Det er ulike og mer detaljerte bestemmelser innenfor disse hovedformene. Hvis ikke noe parti har absolutt flertall (over 50 prosent) i nasjonalforsamlingen, er det ikke bare Malnes, Raino Sverre; Thorsen, Dag Einar. 2015, Dreyer Forlag A/S. HSN, FORSV, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie. Cristin logo. Cristin Web Interface 2.9.12.9.1. Til toppen av siden. API · Kontakt oss i Cristin · Om Cristin · Informasjonskapsler. logo Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis medlemmene av klagenemnda trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlemselv om det er valgt varamedlem. Er klagenemnden valgt etter reglene om forholdstallsvalg,skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. kommunelovens § 16. 3. Møter og vedtakførhet Klagenemnda skal ha 

9. mar 2017 Forholdstallsvalg (eller forholdsvalg) er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. Ved listevalg, som er en vanlig form for forholdstallsvalg, vil de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) få inn representanter i forhold til hvor stor  -og-Representasjonsforskriften-88410‎4. mai 2016 forholdstallsvalget. Nemnda velger selv leder og nestleder og reglene i kommuneloven om valg og saksbehandling i folkevalgte organ gjelder for fellesnemda. Med lik representasjon fra hver av kommunene er det naturlig at Skedsmo har lederen og Fet nestlederen. Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg  Retningslinjer for valg av avtaletillitsvalgte - Delta.no

Forholdstallsvalg og mandat; Valgkamp: En valgkamp karakteriseres av et sett med konkurrerende kandidater og/eller partier, i blant støttet av en valgkampanje, som søker å fremme sine saker og svekke sine motstandere, med målsetning å influere resultatet i et fremtidig valg til egen fordel og dermed styrke egen 13. okt 2015 Bortsett fra formannskapet, der valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, ble øvrig valg gjennomført som avtalevalg. Avtalevalg innebærer at alle partiene er enige om en felles innstilling og kjønnskvoteringen (minimum 40%) beregnes ut i fra utvalget. Forholdstallsvalg innebærer at de enkelte partiene  De som velges er bevisste på at de i styrene representerer alle ansatte! Organisasjonene holder kurs for de som blir valgt for å bygge nettverk og å lære om hvilke plikter og rettigheter de som ansattes representanter har i et styre. Forholdstallsvalg/flertallsvalg. Det er forholdstallsvalg til alle styrer samarbeidslisten stiller til 14. sep 2015 Valget blir dermed avholdt som forholdstallsvalg. Man velger én av de godkjente valglistene. Kandidatene står i prioritert rekkefølge. Også her kan det gjøres endringer: gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. føre opp inntil tre navn fra andre  13. nov 2015 følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, , fremmes skriftlig for styret innen ni uker før valget. Vi vil i henhold til forskrift til helseforetaksloven kreve at valg av ansattes representanter foregår som forholdstallsvalg som beskrevet i 

Ett av disse landene benytter forholdstallsvalg i flermannskretser når de velger sine parlamentarikere i førstekammeret. Hvilket? Storbritannia; Frankrike; Spania; Irland. Hva var Bondeparagrafen? Bondeparagrafen var en grunnlovsbestemmelse som sa at to tredjedeler av representantene på Stortinget skulle velges fra Er det staten, fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for den videregående skolen? 4. Hvilke ansvarsområder har Sametinget? 5. Hva betyr det at de norske valgene er forholdstallsvalg? 6. Hvilke politiske påvirkningskanaler har vi? 7. Hva ligger i ordtaket ”kunnskap er makt”? 8. Nevn og forklar minst to sentrale  12. jan 2018 flertallet av arbeidstakeme avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakemes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Vararepresentant for arbeidstakersiden velges/utpekes etter samme regler som 15. des 2011 Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 37. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a. 1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og  Forholdstallsvalg innebærer at det stemmes på lister i stedet for på enkeltkandidater. Listene skal hver inneholde like mange navn som det antallet styremedlemmer, eventuelle observatører og vararepresentanter som skal velges. Det blir forholdstallsvalg hvis fagforeninger eller et stort antall ansatte samlet krever det.

Uorganiserte. 1 Bråten, Heidi Datametrix AS, Oslo 2 Olafsen, Morten Datametrix AS, Trondheim 3 Amble, Anne Kristin Datametrix AS, Oslo 4 Vardebakken, Ola Haugen Datametrix AS, Oslo 5 Weinholdt, Anders Datametrix AS, Oslo 6 Berg, Øystein Datametrix AS, Oslo 7 Borgen, Jo Datametrix AS, Oslo 8 Dambo, Endre 10. mai 2015 Høstens valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet gjennomføres for første gang med to kandidatlister i Nidaros. Valgrådet har godkjent to lister med til sammen 31 kandidater. For første gang blir det dermed forholdstallsvalg ved valg av sju leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet. I Norge har vi forholdstallsvalg. Enkelt forklart vil det si at partiet får like mange prosent representanter som det får prosenter av stemmer. Eksempel: Hvis partiet Lilla får 30% av stemmene ved kommunevalget, skal det ha 30% representantene i bystyret. Det vil også si at partiet skal ha 30% av representantene i Valget skjer som forholdstallsvalg hvis noen krever det. Administrasjonsutvalg består av 11 folkevalgte medlemmer, personidentisk med formannskapet, samt 3 representanter fra de ansattes organisasjoner. Kommunestyret velger leder og nestleder. En representant for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i utvalget  21. mai 2009 Page 6 of 16 - Eksamen: Politikk og Menneskerettigheter (SAM 3020) - posted in Skole og leksehjelp: Systemet i Storbritannia blir for meg mer aktuelt. USA har Flertallsvalg i flermannskretser eller hva man kaller det. Norge har forholdstallsvalg i flermannskretser, mens STB har Flertallsvalg i 

Listevalg er en valgordning der velgerne gir stemmer til en liste med kandidater og ikke direkte til den enkelte kandidat. Listevalg kan brukes ved forholdstallsvalg[1], eller, som i Kamerun, Tsjad, Djibouti og Singapore ved majoritetsvalg der listen med flest stemmer får inn alle eller en andel av sine kandidater. [2]kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. Medlemmene velges for to år av gangen. Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dersom partene ikke blir enige  Valget til Bedriftsforsamlingen. for Telenor ASA. Samarbeidslistens kandidater 5 styremedlemmer, 2 observatører og 9 varamedlemmer. Forholdstallsvalg. 1. styremedlemkandidat: Roger Rønning, Negotia Telenor, Telenor Norge AS, Kongsvinger. Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge for Negotia. Sitter som ansattrepresentant i KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING STADFESTING AV VEDTAK. Innstilling: 1) Blant kommunestyrets medlemmer velges et formannskap på 7 medlemmer. Valget skjer ved forholdstallsvalg. Formannskapet forutsettes å utøve all myndighet som dagens plan- og utviklingsutvalg og driftsutvalg utøver, og som ikke er  8. feb 2012 Valgene gjelder for den kommunale valgperiode. Dersom et medlem dør eller løses fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Er nemnda valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den som går ut. Dør lederen eller løses han/hun fra vervet, 

Hva er valg? - Civita

26. okt 2015 Den blå-grønne blokken har forlangt forholdstallsvalg, noe som vil betyr at det må stemmes over formannskap, hvert eneste utvalg og selvsagt også ordfører og varaordfører. – Det er første gang at partiene ikke blir enige om avtalevalg. Det bruker partiene normalt å bli enige om, noe som sikrer en smidig Fordelen er at det gir en klar vinner, mens forholdstallsvalg er valg hvor mandatene i en valgkrets fordeles mellom partiene i forhold til den andel av stemmene de har fått. Mellom enmannskretser og flermannskretser er ved enmannskretser blir det tettere kontakt mellom velgere og representanter (når velgerne bare har én  Hvis ordningen nå, ukritisk og under dekke av å være et kompromiss, gjøres gjeldende også ved forholdstallsvalg med flere lister, vil den innebære at det ikke er tilstrekkelig med ca 1/13 av stemmene for å få inn et mandat (når det bare er to lister); en liste vil måtte ha ca 1/7 av stemmene, eller ca dobbelt så mange.30. jan 2014 Bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtets medlemmer, består av - biskopen, - en prest valgt av prestene i bispedømmet, - en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, - syv andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets  19. mai 2014 VALGORDNINGEN. 1814: Indirekte valg. 1905: Flertallsvalg i enkeltmannskretser. 1919: Forholdstallsvalg. Presentasjon. Side 12. Page 13. OPPOSISJON OG. FORHOLDET MELLOM. STATSMAKTENE. 1814-1884. Page 14. FORHOLDET MELLOM STATSMAKTENE 1814-. 1884. 1814-1840: Grunnlovs-.

Altså vi har FORHOLDSTALLSVALG. I USA er det litt annerledes. Her er det "the winner takes it all" som gjelder. Oppnår du 51 % i en valgkrets (altså stat) får du ALLE mandatene (eller "valgmennene") i det distriktet. Så har du forskjellen ift. parlamentarismen. I Norge bestemmes regjeringen av stortingets Dette er et resultat av at vi har forholdstallsvalg, hvor partienes mandater speiler stemmetallet i valg. Sperregrensen på 4 prosent, delingsmetoden og fylkesvise valgkretser, motvirker denne tendensen. Sperregrensen gjør at små partier ikke får utjevningsmandater. Dette kan få store konsekvenser. Når Venstre reduserte sin  Hei Jeg har en oppgave hvor forskjellen mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg skal skal beskrives. I den forbindelse lurer jeg på hva definisjonen på en flertallskrets og enmannskrets er? Hvis flertallsvalgs organiseres i enmannskretser og forholdstallsvalg i flermannskretser; sier disse to ordene bare noe om hvor mange 24. sep 2015 Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall. 2. Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholds- tallsvalg, skal det suppleres fra den  2. sep 2013 Vi har forholdstallsvalg her i landet. Det betyr at partiene tildeles stortingsmandater i hver valgkrets som står i forhold til antallet stemmer de får. Motsatsen til en slik ordning er flertallsvalg, som de har i USA og Storbrittania, der "vinneren tar alt" (bare partiet som får flest stemmer blir representert i 

27. okt 2011 Det er tilstrekkelig at minst en representant krever forholdstallsvalg. (Ellers foregår valget som avtalevalg.) Reglene om forholdstallsvalg – listeforslag står i kommuneloven § 36. Reglene om avtalevalg står i kommuneloven § 38a. Følgende skjema gir informasjon av hva som skal velges og på hvilken måte:.22. jan 2015 Hva går prinsippet om forholdstallsvalg ut på? Fordelingen av mandatene skjer etter dette prinsippet. Eks. fra boka: Har Sør-Trøndelag Arbeiderparti fått 40% av stemmene, skal det i prinsippet ha 40% av Sør-Trøndelags ti mandater, altså fire. Hva er hensikten med utjevningsmandater? Valgordningen vi  9. okt 2017 Ved forholdstallsvalg til Sametingets komiteer o.l. stiller partene på samme liste. Sametingspresidenten utpeker et råd bestående av fire rådsmedlemmer, tre fra NSR og en fra JSL. Halvveis i perioden vil det bli et bytte, der et rådsmedlem fra ÅaSG erstatter rådsmedlemmet fra JSL. Sametingspresidenten 4. okt 2016 Etablering valstyrene. 09.11.2016. Alle foretak har fått styrebehandlet valkomiteene. Kunngjøring av valgdag. Frist i forhold til forskriftene 8 uker før valgdagen. 20.12.2016. Kan sendes ut så snart alle valgkomiteene har godkjent tekst. Vi sender ut 7 desember. Frist for å kreve forholdstallsvalg må være  Kombinerer: Stadig flere land lander på en mellomløsning der de kombinerer flertallsvalg og forholdstallsvalg og tar med seg det beste fra hvert system. En rekke nyere demokratier i Afrika og det tidligere Sovjetunionen har valgt dette; Går politikk i det: Valgsystem er blitt politikk. Mens det tidligere gjerne ble oppfattet som et 

22. feb 2017 Valgstyret har fastsatt valgdagen til den 14. februar 2017. Valgstyret har vedtatt at alle kunngjøringer om valget vil skje elektronisk. Dersom det blir flertallsvalg eller det kommer inn mer enn en liste i forbindelse med forholdstallsvalg, skal selve valget være hemmelig og skriftlig, og vil skje ved postsending 27. jan 2011 blant medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg,  11. mai 2004 En partiorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å gjøre oppmerksom på at kvoteringsbestemmelsene som skal sikre 40 % av hvert kjønn i råd og utvalg, brytes ved at det på lokalt nivå benyttes forholdstallsvalg. Ettersom regelverket det dreier seg om er kommuneloven som ikke håndheves ValgStøtte håndterer både flertallsvalg og forholdstallsvalg. Ved flertallsvalg velger den enkelte fritt blant de foreslåtte kandidater og stemmer på det samme antall kandidater som det er plasser i styret eller utvalget. I praksis betyr det at den enkelte selv setter sammen sitt forlag til styre eller utvalg, basert på de foreslåtte  forholdstallsvalg i kryssord. Finn synonymer til forholdstallsvalg - på Søk etter betydningen av ordet forholdstallsvalg på et av nettstedene nedenfor: Google · Norsk Ordbok · Wikipedia · Store Norske Leksikon. Ord som begynner med med forholdstallsvalg. forholdstallsvalg. Ord som slutter med 

I Norge praktiseres forholdstallsvalg, en vanlig form i europeiske land. Det vil si at kandidater stiller til valg for politiske partier, og at mandatene i Stortinget, fylkestinget eller kommunestyret de velges til, fordeles mellom de deltakende valglister i forhold til hvor stor andel av stemmene listene får. Ved valg til Stortinget brukes 28. okt 2016 gjennomføres som flertallsvalg. Valgstyret må senest 4 uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som forholdstallsvalg eller som flertallsvalg. Samtidig skal valgstyret oppfordre dem som har forslagsrett til å sende inn forslag på representanter. Hvem som har forslagsrett er betinget av valgmåte. foregikk som forholdstallsvalg på grunnlag av partienes stemmefordeling i de angjeldende stemmekretsene ved siste kommunestyrevalg. Bystyret avgjorde hvilke stemmekretser som inngikk ved beregning av stemmefordeling. Nardo: tre bydelsutvalgsområder + en skolekrets (Brurok). Saupstad: ett bydelsutvalgsområde og I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne. Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer folketall med areal,. 29. nov 2010 Avstemningen: Det ble av gitt 493 stemmer som alle ble godkjente. Stemmene fordelte seg slik: o Liste A: 217 o Liste B: 239 co Liste C: 37. Det skal velges 2 styremedlemmer, 2 observatører og vararepresentanter. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt.

19. mar 2014 I selskap med forholdstallsvalg: 1. Sett et kryss ved kandidatlisten du ønsker å stemme på, og legg listen/stemmeseddelen i en konvolutt (konvolutt nr 1). Dersom du skal stemme til flere selskaper, legger du alle stemmesedler i konvolutt nr. 1. NB! Denne konvolutten må det ikke skrives noe på. 2. Konvolutt 8. sep 2013 Blir du forvirret av sperregrenser og utjevningsmandater, eller lurer du på hvorfor bitte lille Oslo fylke har hele 19 stortingsplasser? I. For å kunne forstå vårt demokratiske system fullt ut er det viktig å kjenne til hvordan grunnlaget for det, nemlig valgene, foregår. For å komme dit må man først kjenne til en del grunnleggende begreper. Noen av disse er: Forholdstallsvalg: Valgreformen i 1919 innebar en del endringer i den norske valgordningen.I 1910 ble det forholdstallsvalg i Fauske valgsogn etter forlangende av Sulitjelma arbeiderparti. Valnesfjord stilte også egen partiliste, men glemte å kreve forholdstallsvalg. Det ble derfor der flertallsvalg også ved det valget og resultatet ble at de borgelige tok alle representanter der. I Fauske valgsogn fikk Arbeiderpartiet 10  22. nov 2011 Hun var med i gruppa som marsjerte ut under ledelse av Anna Rogstad og Anna Sethne og bega seg til Café Engebret for å rådslå. Landsmøte hadde nemlig vedtatt forholdstallsvalg på styremedlemmene. Tidligere hadde regelen vært likt antall menn og kvinner i styret, formann fritt valgt. Det nye vedtaket 

Forholdstallsvalg. Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. Ved listevalg, som er en vanlig form for forholdstallsvalg , vil de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) få inn representanter i forhold til hvor stor Forholdstallsvalg og mandat; Valgkamp: En valgkamp karakteriseres av et sett med konkurrerende kandidater og/eller partier, i blant støttet av en valgkampanje, som søker å fremme sine saker og svekke sine motstandere, med målsetning å influere resultatet i et fremtidig valg til egen fordel og dermed styrke egen  1. jan 2013 9. opplag. Ved lov av 7. juni 1985 er arbeidsmiljøloven § 25 nr. 1 endret. April 1988. 13. opplag. Ajourføring av avsnittet om tid til arbeidet. Mars 1989. 14. opplag. Avsnitt om inntekt er tilføyd på side 33. Februar 1990. 15. opplag: Nytt avsnitt i kommentaren om forholdstallsvalg s. 17 og ny kommentar til § 10.26. mai 2017 Valgordningen til Sametinget er basert på prinsippet om forholdstallsvalg i flermannskretser. Forholdstallsvalg betyr at representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valgene. Den siste store reformen skjedde før stortingsvalget i 1921, da forholdstallsvalg ble innført, men også etter det har valgordningen blitt flikket på flere ganger, og vi kan forvente at den også vil endres i framtiden. Valgordningen er i sin natur nokså matematisk, og nå til dags bærer endringsforslag ofte preg av å være nokså 

20. mar 1998 Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen. Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på styremedlemmer, observatører og vararepresentanter.20. nov 2017 Spørsmål og svar. Valgsystem - forholdstallsvalg og flertallsvalg; ​​​​​​​Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Makt og det internasjonale samfunnet · Hvordan er den poltiske situasjonen i Nigeria? Menneskerettigheter i Kina · Utfordringer for demokratiet? Det valgprinsippet vi følger i Norge, kalles forholdstallsvalg . Det vil si at de 165 plassene blir fordelt mellom partiene i forhold til hvor mange stemmer de har oppnådd. Andre land praktiserer ordningen med flertallsvalg, der bare det største partiet i hver valgkrets får valgt inn representanter. I utgangspunktet skal det velges 3. nov 2015 I et IKS velges representantskapsmedlemmer av eierkommunenes kommunestyrer etter flertalls- eller forholdstallsvalg for en periode på 4 år.[5] Det kan i selskapsavtalen reguleres at representantskapet skal sitte kortere eller lengere enn 4 år, men det vanligste er likevel at representantskapets valgperiode  forholdstallsvalg oversettelse i ordboken norsk bokmål - spansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Politiske institusjoner i Norge og i andre land

Frp, V og H ville hatt krav på to medlemmer av formannskapet hvis vi hadde stilt liste i et forholdstallsvalg. Vi ville da kunnet avtale oss i mellom hvem som skulle stå på den listen og i hvilken rekkefølge. Med 9 av 29 medlemmer av kommunestyret ville vi fått to formannskapsmedlemmer ved et forholdstallsvalg. Det er dette 26. aug 2015 Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere kandidatlister). PLAKAT 2.3.6: SLIK STEMMER DU VED VALG AV BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET – FORHOLDSTALLSVALG (FLERE LISTER) – BOKMÅL. Velkommen til Kirkevalget! Etter Kirkevalgene i 2009 og 2011 kom det en god del innspill og  Mandatfordeling. Forholdsvalg: Valg til formannsskap/utvalg jmf kommunelovens §37. Antall lister. Antall medlemsplasser. Forholdsvalg: "Antall lister" er antall partier eller konstellasjoner av partier som vil delta i valget til formannskap i kommunestyret. Legg gjerne inn maksimalt antall, da lister senere kan gis null Har valget foregått som forholdstallsvalg og kandidatene velges fra forskjellige lister, skal opprykket skje slik at den listen som har fått færrest stemmer, må stille med det underrepresenterte kjønn. I praksis betyr vel dette at den største fagforeningen har full frihet til å velge bare menn eller bare kvinner, mens den minste  etikkutvalg europautvalg fabrikkutsalg fellesutvalg fiaskosalg finansutvalg fiskekortsalg flyplassutvalg folketingsvalg forbundsdagsvalg foreldreutvalg forholdstallsvalg forholdstalsvalg forskingsutvalg forskningsutvalg forsvarervalg fylkestingsvalg fylkesutvalg granskingsutvalg granskningsutvalg grendeutvalg guvernørvalg 

6. mai 2015 Fram til 1993 var det forholdstallsvalg til hele Deputertkammeret, som ga partiene ganske nøyaktig antall seter i forhold til andel stemmer. De store partiene, i gamle dager Kristelig-demokratene, seinere Heia Italia og Frihetens Folk under Silvio Berlusconi og Demokratene, som stammer fra Italias Dette kalles forholdstallsvalg. Enkelt forklart vil det si at jo større et parti er, jo flere representanter skal det få på Stortinget. Utrekningssystemet for hvor mange representanter hvert parti får i forhold til antall stemmer, er komplisert. Dette utrekningssystemet favoriserer de største partiene. Det er viktig for å sikre et stabilt styre  Kommunelovens saksbehandlingsregler og Politisk saksbehandlingsreglement for Kvinesdal kommune gjelder så langt de passer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Kommunelovens regler om forholdstallsvalg gjelder ikke for eldrerådet. § 5. Sekretariat. Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsoppgavene 6. des 2012 Hva er forskjellen mellom flertallsvalget og forholdstallsvalg, og mellom enmannskretser og flermannskretser? Forholdstallsvalg vil si at partiene inn antall representanter basert på oppslutning blant velgerne. Forholdstallsvalg praktiseres i Norge. I flermannskretser er antallet representanter som velges inn  8. nov 2017 naturgrunnlaget for samisk kultur. Saken reiser prinsipielt viktige spørsmål og siden Sametingets medlemmer i styret er oppnevnt ved forholdstallsvalg (jf. fml § 8) vil uttalelsen fra Sametinget måtte forelegges Sametingets plenum for behandling. Sametinget legger vekt på at saken behandles innen rimelig 

7. mai 2015 For første gang blir det to lister og forholdstallsvalg til bispedømmerådet i Borg.4. jan 2017 Valgforskriftens § 8, 5. ledd, konf. § 5 siste ledd. Ut i fra valgdatoen er satt til 8. mars 2017, jfr sak 3, vil fristen på 6 uker for å kreve forholdstallsvalg falle på onsdag 25. januar 2017. Vilkår for å kunne kreve forholdstallsvalg fremgår av § 5, siste ledd: Minst 1/5 av de ansatte eller fagforeninger som  2.1.12 Veiledning for opptelling – forholdstallsvalg Valg av menighetsråd. Bokmål Side 1 av 6. 2.1.12. Veiledning for opptelling. – forholdstallsvalg. Valg av menighetsråd. Framgangsmåte ved opptelling. Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret har bestemt.Begrep: Forholdstallsvalg er en valgordning som går ut på at mandatene (plassene) fordeles mellom partiene (valglistene) i forhold til deres andel av stemmene. Denne ordningen har vi hatt i Norge siden 1920. 26. apr 2002 Ved flertallsvalg for eksempel har ”lokal fagforening” (i entall!) forslagsrett, jf § 9, første ledd. En tilsvarende regel gjelder ved forholdstallsvalg, jf § 10 tredje ledd. Forskriften må etter NKFs oppfatning klargjøres slik at det framgår klart og tydelig at også to eller flere fagforeninger i alle aktuelle sammenhenger 

13. okt 2015 Forholdstallsvalg. Når kommunestyret kommer sammen i morgen er det valgkomiteen som legger fram forslagene til fordeling i de ulike utvalgene, rådene og nemndene. Sittende ordfører Jon Pieter Flølo (Frp) er leder av valgkomiteen, og han sier at et finnes måter og løse utfordringene med  politiskadministrative styringsnivåets (les régions) kompetanse, er denne begrenset til utførelsen av planleggings- og samordningsoppgaver. Riktignok velges representanter til les conseils régionaux ved forholdstallsvalg, men disse vervene har ikke gitt samme status som det mer innarbeidede Conseiller départemental. Oversettelse av 'forholdstallsvalg' til fransk i bokmål-fransk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis.III. Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med 2-dagers valg, etter stemnedag. IV. Stemmer og representanter etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg .. V. Prosentvis fordeling av stemmene etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg . .. VI. Stemmer og representanter etter offisielle valglister. Kommuner. Overordnede problemstillinger a. Flertallet i menighetsrådet går inn for løsning 3: Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer i. 2. Flertalls- og forholdstallsvalg a. Menighetsrådet mener at løsning nr. 3 kan være den mest hensiktsmessige ordningen videre. Menighetsrådet mener videre at lovens krav om antallet medlemmer, bør 

Hva består de ulike type partiene for? 4. Hva er forskjellen mellom høyre og venstre partiet? (kan du først forklare om høyre også venstre) Her er noen ord som jeg ikke forstår og ikke vet om, kan du gjøre det samme her også: 5. Forholdstallsvalg? 6. Flertallsvalg? 7. Mandater? 8. Sperregrense? 9. Utjevningsmandater? 10.Alminnelig stemmerett for danske kvinner ble grunnlovsfestet i 1915. I motsetning til den norske grunnlovsbestemmelsen i 1913, omfattet den danske langt mer enn likestilling. Den ga i tillegg stemmerett til tjenestefolk av begge kjønn og endret valgloven i retning forholdstallsvalg. Når også stemmerettsalderen ble senket fra  2. feb 2009 LO-klubbene i Aker Solutions og Aker og de øvrige funskjonærforeningene utenfor LO har allerede fremmet felles krav om forholdstallsvalg til konsernstyrene og til pensjonskassen. Instilling til kandidater til felles valglister vil som tidligere praksis bli behandlet i henholdsvis Hovedutvalget for LO-klubbene 17. okt 2017 Erling Rød mener nemlig at valget ikke ble gjennomført som forholdstallsvalg, slik vedtektene krever. Rød mener også at kommunen brukte sitt flertall til å bestemme hvem som skal sitte i styret. Det er i strid med vedtekter og kommunens etiske retningslinjer, mener Rød, og viser blant annet til formuleringen  22. okt 2015 Der krevde Leif Edvardsen (Sp) forholdstallsvalg. Det ble gjennomført avstemming på to listeforslag, fra Senterpartiet og fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste. Etter avstemming ble følgende formannskap valgt: Andrine Solli Oppegaard (Ap). Gunder Strømberg (Tverrpolitisk). Steinar Westerberg (Ap).

Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. 26 relasjoner.19. jun 2017 Marine Le Pen og Nasjonal Front går tøffe tider i møte. Av Randi Øverland. De fleste kommunene/fylkene bruker formannskapsmodellen. Det betyr at partiene sin oppslutning hos innbyggerne skal gjenspeile seg i antall representanter partiene skal ha i de ulike lederverv, styrer, råd og utvalg. Vi kaller det forholdstallsvalg. Partiene skal ha representasjon etter mengden stemmer 6. aug 2016 Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen. Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller  forholdstallsvalg. valgordning som går ut på at mandatene (plassene) fordeles mellom partiene (valglistene) i forhold til deres andel av stemmene. Denne ordningen har vi hatt i Norge siden 1920.

Det politiske dyr » Hvordan velges politiske utvalg? Hvorfor er

20. jun 2014 Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås 1. okt 2015 Dette skjedde ved at flertallet ble redusert fra 14 til 13, samtidig som 7 stemte for Aps liste. Dermed ga forholdstallsvalget flertallspartiene 3 plasser, og ikke 4 som det ville ha gjort med 14 stemmer. Konstitueringen av det nye kommunestyret torsdag ettermiddag ble ellers avviklet greit og uten noen form for  13. mar 2015 Representasjonsforskriften som gir nærmere regler om valgmåter og gjennomføring av valget, gir lokale fagforeninger mulighet til å ta initiativ, for eksempel til forholdstallsvalg som er en valgmåte der en mindretallsgruppe lettere kan få et styremedlem enn ved flertallsvalg. Husk at når det kreves et bestemt representanter som ikke lenger er valgbare, jf. §§ 4 og 6 i vedtekter for KS Bedrift, fratrer sine tillitsverv i KS og KS Bedrift. 3.4. Valg fra kommuner og fylkeskommuner til KS' organer kan kreves fremmet som forholdstallsvalg. Det samme gjelder valg og oppnevning som KS foretar av representanter til organer i og utenfor KS. 3. nov 2006 som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes repre- sentanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Direktoratet for arbeidstilsynet kan dispensere fra denne bestemmelsen. 6) Verne- og helsepersonale, jfr. arbeidsmiljølovens § 30, kan 

Norges valgordning er forholdstallsvalg, men i Tyskland velges halvparten ved flertallsvalg i enkeltkretser og den andre halvparten ved forholdstallsvalg. I Norge har vi et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk regjeringssystem mens Tyskland har en føderal parlamentarisk republikk. Den ny valgte regjeringen i 10. mai 2017 I land med forholdstallsvalg har det også ofte utviklet seg tradisjoner for regjeringskoalisjoner som skaper større politisk, kulturell og sosial bredde. Det er kanskje hovmodig å si det, men den norske valgordningen, uten parallell presidentmakt, er et mer avansert og mer demokratisk system enn det franske  sett av regler som et (politisk) valg bygger på. ha forholdstallsvalg som valgordningha forholdstallsvalg som valgordning. : ha forholdstallsvalg som valgordningha forholdstallsvalg som valgordning sett av regler som et (politisk) valg bygger på. ha forholdstallsvalg som valgordningha forholdstallsvalg som valgordning.19. okt 2016 ordvalget «med utgangspunkt i» men det presiseres at handlingsrommet ikke er stort. Representantene fra Sandefjord og Andebu fremkommer som direkte valgt av innbyggerne i forbindelse med kommunestyrevalget i 2015 (forholdstallsvalg). I Stokke kommune er representantene valgt ved avtalevalg  5. jul 2013 Eneste tilfeller der lovens krav kan fravikes er når det medlemmer velges ved såkalt forholdstallsvalg. – Det er når hvert parti eller gruppe lanserer sine kandidater, og de velges ut fra størrelsen til partiet eller grupper. Ved vanlig valg i kommunestyret gjelder Kommunelovens krav til kjønnsrepresentasjon, 

Samarbeidslisten (Tekna Telenor og NITO Telenor i samarbeid). 1 Ruth, Kåre Canal Digital AS, Fornebu 2 Schipper, Martin Canal Digital AS, Fornebu 3 Andersen, Tormod Canal Digital AS, Fornebu 4 Irgens, Ragnvald J. Canal Digital AS, Fornebu 5 Carter, Paul Canal Digital AS, Fornebu 6 Hole, Torstein Canal Digital AS, 26. jan 2016 Her er mine forslag til hvordan vi kan gjøre demokratiet vårt litt bedre. Tromsø kommune mener at størrelsen på valgkretsene bør revideres og tilpasses dagens befolkningsmønster og dagens valgsystem med flere partier og forholdstallsvalg. Nord-Norge bør i fremtiden være en valgkrets. Tromsø kommune  20. okt 2015 Alle valg på formannskap og hovedutvalg ble gjort som forholdstallsvalg. Det vil si at de røde stilte med sine lister, og de grønne og blå med sine. 13-12. Siden de grønne og blå har inngått valgteknisk samarbeid, stemte deres 13 representanter for sine lister, og de rødes 12 for sine. Dermed fikk de grønne 15. sep 2016 Varamedlemmer innkalles i tråd med Representasjonsforskriftens § 18, femte avsnitt; Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmene fra samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. Dersom  skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag. Forslag til kandidater til Styret Coop Norge og Årsmøtet Coop. Norge skal inneholde det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges, jf. § 1 over. Forslaget skal være skriftlig og det skal gå fram av 

21. okt 2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2015. Behandling. Valget skjer som forholdstallsvalg og skriftlig valg. AP/H/KrF v/ Tor Snøve foreslo følgende endring: Arnt Gulaker, leder. Anne-Grete Hoelsether. Olav M. Mellemsæter. Liv Sægrov Reitan. Varam.: 1. Peder Haugset. 2. Odd Arne Hoel. 3. Ralf Pawlik. 4.9. jun 2017 Flertallsprinsippet, eller flertallsvalg , er et valgsystem hvor kandidaten eller partiet som får alle stemmene i en valgkrets får mandatet, eller alle representantene. Slike valgsystemer har ofte enmannskretser. I et forholdstallsvalg får partiene flere mandater eller representanter fra valgkretsen proporsjonalt  Malverk. Om nødvendig kan vi også hjelpe til med malverk i forbindelse med all kommunikasjon rundt valg. Påminnelser underveis. Som administratorer vil vi ha oversikt over hvem som har deltatt og ikke, slik at vi kan sende påminnelser. Valgform. Flertallsvalg eller forholdstallsvalg. Våre systemer støtter begge varianter.Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 37. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a. 1.4. Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes. 27. jun 2014 flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige varamedlemmer. Forslag må være levert valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Définitions de Forholdstallsvalg, synonymes, antonymes, dérivés de Forholdstallsvalg, dictionnaire analogique de Forholdstallsvalg (norvégien)Hvis medlem av byggekomité trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Er byggekomité valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. Kommunelovens § 16 punkt 3. Trer lederen av byggekomité endelig ut av  Beskrivelse og synonymer til ordet forholdstallsvalg.19. des 2016 Krav om at valg for ansattes representasjon foregår som forholdstallsvalg. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen og Delta viser til. Helseforetakslovens § 22 og 23 og forskrift om valg av ansattes representanter til foretakenes styrer. Som fagforeninger utgjør vi et flertall av de ansatte og vi  Valget av distriktsrepresentanter foregår som forholdstallsvalg, og mandatene fordeles mellom partiene etter nedenstående regler. De sammenlagte stemmetall for hvert parti innenfor de enkelte valgdistrikter blir å dele med 1,4; 3; 5; 7 og således videre inntil stemmetallet er delt så mange ganger som det antall mandater 

23. jan 2015 Hvis Sør-Trøndelags Ap har 40% av stemmene, skal det egentlig sitte 40% av Sør-Trøndelags ti mandater, altså 4. dette kalles forholdstallsvalg. 14. Hva er hensikten med utjevningsmandater? - hensikten med en utjevningsmandat er at de partiene som var nærmest å vinne et av distriktsmandatene får en 12. okt 2016 I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne. Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer  9. mai 2017 Her er alt du trenger å vite om den norske valgordningen. Kartet viser mandatfordeling, og visualiserer hvordan geografi påvirker politikk. Statistikk fra forrige stortingsvalg i 2013. Plakaten forklarer begreper som forholdstallsvalg, flertallsvalg og sperregrense. Share on Facebook0. Share on Twitter0. 0. 0. 0.arbeidsgiverrepresentanter. Ingen av de politisk valgte medlemmene skal ha lønnet stilling i kommunen. Bystyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. Lederen i utvalget bør være medlem i formannskapet. Valgene av de politisk valgte medlemmer foregår som forholdstallsvalg så fremt noen. Representanter for arbeidstakersiden utnevnes av arbeidstakerne (hovedsammenslutningene). Arbeidstakernes representanter velges ved flertallsvalg eller ved forholdstallsvalg/utpeking. Ledende hovedverneombud velges av og blant hovedverneombudene, jf forskriftens § 6 (3). Stedfortreder for arbeidsgiver skal utpekes 

21. mai 2017 Theresa May har det største flertallet på målingene siden Thatcher, så etter alle solemerker kommer hun til å gjøre et godt valg, men dette er komplisert på grunn av det britiske valgsystemet, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder. Britene har ikke forholdstallsvalg, slik vi 3. des 2015 Forholdstallsvalg. – Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i valgsaker. Det vil derfor være forholdstallsvalg hver gang det er personvalg i den nye parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv, opplyser leder av SOT, Michael  Velgernes innflytelse på personvalget ved forholdstallsvalg til kommunestyre og fylkesting. Medvirker: Børresen, Pål. Publisert: [Kristiansand] : Agder distriktshøgskole, 1977. Omfang: [1],29,[1] bl. ; 4°. Språk: Norsk. Annen klassifikasjon: 324.481. Materialtype: Bøker. Kilde for metadata: Norsk bokfortegnelse Forholdstallsvalg har proporsjonal representasjon som sentralt hovedprinsipp. Formålet er å sikre et vist samsvar mellom et partis stemmetall og det samme partiets andel av mandatene. Hovedregelen er at et parti skal representeres i parlamentet i forhold til den eksakte (eller nesten eksakte) andelen stemmer som partiet  20. mai 2014 Valget ble avviklet som forholdstallsvalg og stemmegivningen foregikk elektronisk. Antall stemmeberettigede var 9591. Av disse har 139 halv stemme, det vil si at de er ansatt i mindre enn 50 prosent stilling. I alt benyttet 3797 seg av muligheten til å delta, en valgdeltakelse på 39,6 prosent. Annonse.

15. jun 2017 Utfallet ble dermed et forholdstallsvalg der den ene grupperingen (H, Ap, V og Frp) fikk velge tre medlemmer, mens den andre grupperingen (Sp, TVL, Rødt og KrF) valgte det siste. På denne måten unngikk samtidig Vågsøy å måtte velge en kjønnsbalansert fellesnemnd. Kristin Maurstad blir eneste kvinne,  Unntak: Minstekravet gjelder ikke når utvalg nedsettes etter forholdstallsvalg. Håndhevelse: Reglene ble først håndhevet av fylkesmennene, etter lovendringen i 1983 og etter endringen i 1988 også av Likestillingsombudet, et statlig organ som generelt ivaretar håndhevelsen av likestillingsloven. Ombudet fikk imidlertid 7. sep 1995 En overgang til forholdstallsvalg vil redusere flertallet, og kanskje føre til at Labour senere trenger støtte fra de liberale for å danne regjering. 650 representanter skal velges ved neste parlamentsvalg, et valg som må avholdes innen våren 1997. Vanligvis skjer dette gjennom flertallsvalg. Fra hver av de 650  1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer ved forholdstallsvalg. Når formannskapet behandler plansaker som utvalg i h.h.t. plan- og bygningslovens §.

Eksamen: Politikk og Menneskerettigheter (SAM 3020) - Side 6

26. okt 2015 I dag skal de nye posisjonene fordeles ved forholdstallsvalg. Det innebærer at mandatene i forsamlingen de velges til, fordeles mellom de deltakende valglister i forhold til hvor stor andel av stemmene listene får. Dette er den valgordningen vi har ved nasjonale valg i Norge. Administrasjonen i kommunen 28. apr 2015 Forholdstallsvalg, den valgordningen vi har ved nasjonale valg i Norge. Den innebærer at mandatene i forsamlingen de velges til, fordeles mellom de deltakende valglister i forhold til hvor stor andel av stemmene listene dstallsvalg kontrasteres gjerne med flertallsvalg, hvor den som får flertall får  Antall tilleggsstemmer er begrenset oppad til maksimalt tre. Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen (flertallsvalg), eller føres over fra andre lister (forholdstallsvalg) er også begrenset oppad til maksimalt tre. Listene er satt opp i prioritert rekkefølge, men noen lister har også supplerende kandidater uten nummer, 22. sep 2016 Forholdstallsvalg og kjønnsrepresentasjon § 7-6. Det foreslås ytterligere innskjerping av kravene til at begge kjønn skal være representert med minst 40% også ved forholdsvalg. I utvalg på 4 eller flere medlemmer skal om nødvendig representanter fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den liste  Forholdstallsvalg/preferansevalg. •. Flertallsvalg (ved kun to forslag). •. Ved én kandidat: Valg ved alminnelig flertall i universitetsstyret. UiO-styret. •. Forholdstallsvalg/ preferansevalg. •. Forholdstallsvalg/ preferansevalg. Dekanat. •. Forholdstallsvalg/ preferansevalg. (ved flere kandidater). •. Flertallsvalg (ved kun to forslag).

17. jul 2014 Mindretallet i kommunestyret satte frem krav om forholdstallsvalg, et valg der styrkeforholdet i kommunestyret reflekteres, uten å få gehør for dette. De avtroppende styremedlemmene måtte tåle hard kritikk, og Eli Dahle (H) var blant de som gikk hardest ut mot de tre for arbeidet i det lokale kraftselskapet som Dette kalles forholdstallsvalg . Enkelt forklart vil det si at jo større et parti er, jo flere representanter skal det få på Stortinget. Utrekningssystemet for hvor mange representanter hvert parti får i forhold til antall stemmer, er komplisert. Dette utrekningssystemet favoriserer de største partiene. Det er viktig for å sikre et stabilt styre  Folkesuverenitetsprinsippet: Gjennom frie valg bestemmer folket hvem som skal styre landet. Makten i land kommer fra folket. Forholdstallsvalg: Norge bruker forholdstallsvalg. Stortingsrepresentantene fordeles i forhold til det stemmetallet de forskjellige partiene har fått. Formannskapslovene: Lover som ble innført i 1837 8. apr 2016 Valget ble overskygget av rapporter om valgfusk, og hundretusener demonstrerte mot valgseieren. Ifølge Forbes vil Putin for enhver pris unngå lignende tilstander til høstens valg. Et blandingssystem skal gjeninnføres, der den ene halvparten ifølge velges gjennom forholdstallsvalg og den andre  12. jan 2018 flertallet av arbeidstakerne avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Vararepresentant for arbeidstakersiden velges/utpekes etter samme regler som 

Et slikt valgsystem hadde Norge frem til rundt 1920 da vi i likhet med mange land (her var Storbritannia unntaket)byttet til forholdstallsvalg. Det var like mange kretser som det var representanter naturligvis, men det jeg lurer på er hvordan grensene for kretsene gikk. Kan noen finne kart over dette? Upassende innlegg? Svar. forslag til representanter. Fire av medlemmene har vært valgt etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen, mens en har vært valgt blant kommunestyrets medlemmer. Reglene om forholdstallsvalg i kommuneloven gjelder ikke for eldrerådet. Kommunelovens regler om kjønnskvotering må imidlertid antas å gjelde. 9. sep 2016 Det var viktig å få forholdstallsvalg ved kommunevalg, fordi flertallsvalg ville stenge Arbeiderpartiet fra å få representasjon i kommunestyret. Det lyktes å skaffe tilstrekkelig tilslutning i Stortinget for kravet om forholdstallsvalg. Ved kommunevalget i 1913 fikk Arbeiderpartiet 101 stemmer og 3 representanter Ved forholdstallsvalg får partiene valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne i valgkretsen. Velgerne stemmer på partilister med navn på de nominerte kandidatene. Gjennom valgordningen sikres en geografisk fordeling, men ikke en matematisk rettferdig fordeling av mandatene mellom  definisjon av PR, hva betyr PR?, betydning av PR, Forholdstallsvalg, PR står for Forholdstallsvalg.

Ved forholdstallsvalg får partiene valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne i valgkretsen. Velgerne stemmer på partilister med navn på de nominerte kandidatene. Gjennom valgordningen sikres en geografisk fordeling, men ikke en matematisk rettferdig fordeling av mandatene mellom forholdstallsvalg - substantiv valgordning hvor mandatene fordeles i forhold til antall avgitte stemmer. Listeforslaget skal vise hvem som står bak. - Listen kan inneholde dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. - Ikke anledning til å kumulere kandidater. - Kjønnsmessig representasjon så langt det er mulig – merk. - Underskrift. - Krav om forholdstallsvalg når minst ett medlem krever det.18. mai 2010 Kritikken mot forholdstallsvalg er nesten den motsatte: at det nesten aldri resulterer i at vi får én vinner, men i stedet forskjellige samarbeidskonstellasjoner. Nei takk til begge deler. I Storbritannia blir valgsystemet kritisert for å lide av begge svakhetene samtidig. Det er klart at det liberal-demokratiske partiet  27. jun 2015 Demokrati, eller folkestyre. Det finnes i utallige variasjoner, og med minst like mange definisjoner. Det kan være direkte eller indirekte, hvor folket velger representanter til å ta avgjørelsene for seg. Kommentar. FOTO: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix Den norske valgordningen, med forholdstallsvalg, er nesten 

Hvilke/hvilket parti ser ut til å danne regjering neste Stortingsperiode? Hvem blir neste statsminister? Får noen av Stortingskandidatene fra Rogaland viktige posisjoner i en ny regjering? Les side 290-297. Forklar ordene statsoverhode, nasjonalforsamling, forholdstallsvalg flertallsvalg, topartisystem og flerpartisystem. Se s.10. mai 2017 Flertalls- og forholdstallsvalg ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Presteforeningen støtter alternativ 2, hvor nominasjonskomiteens liste og andre lister får samme innleveringsfrist. Dette vil ivareta muligheten for at grupperinger kan fremme liste, samtidig som det sikres at det alltid  24. nov 2017 Dato for Vågsøy sitt vedkommende var 15.06.2017 og det var ikke enstemmig, men derimot Forholdstallsvalg. Bra?2 liker dette. jostein Eimhjellen; Petter Solheim. Ola Teigen. Ola Teigen. 2 måneder siden. Fjt probematiserte leiarposisjonen i fellesnemnda. Det er den eg kommenterer. Og nei, eg ber ikkje Hvis valget avgjøres ved forholdstallsvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % på listene ved valget. Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høg integritet. Kontrollutvalget har imidlertid ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og utvalget kan ikke  31. mai 2017 Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651219. Kapittel. s 507 - 519; Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif 

15. apr 2017 Oppsummering Politiske forskjeller * En følge av valgordningen * Valgkretser * Enmannskretser/flermannskretser * Forholdstallsvalg * flertallsvalg * Flerpartisystem * Mandatene blir fordelt. Onsdag 9. november 2016. Benedikte Pedersen Et partihistorisk tilbakeblikk. Forskjeller og skillelinjer * Grunnloven Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. Bernt Aardal, Dag Einar Thorsen. I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik(red.),. Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. :31-44. Oslo : Akademika forlag (2012). ISBN print: 9788232101030. I artikkelen  18. jan 2010 I dette kurset har vi snakket om to hovedkategorier av valgordninger: Forholdstallsvalg og flertallsvalg. Det finnes mange versjoner av begge to. Hva er de nøkkeltrekkene ved en forholdstallvalgordning og et flertallsvalgordning? Nevn en fordel og et ulempe ved hvert system. 6. Hva menes med “sosial 17. sep 2011 Fordeling av medlemmer i utvalget kan gjøres på to måter, enten ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Flertallsvalg er ikke lengre en mulighet. Dette reguleres av kommunelovens §§ 36 og 37, samt § 35 nr. 4: Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og. Valget 2011. i. Norkring AS. Samarbeidslistens kandidater 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Forholdstallsvalg. 1. styremedlemkandidat: Espen Egeberg Christiansen, NITO Telenor, Fornebu. Hovedtillitsvalgt for NITO Telenor i Norkring AS og Broadcast-området. Espen er medlem av konsernstyret i NITO Telenor.

28. sep 2015 Møtebok for kirkevalget, Nordreisa sokn. 2. Mandatfordeling mellom listene. Saksopplysninger: Nordreisa menighetsråd har gjennomført kirkevalget 13-14. september 2015. Resultatene er rapportert og kandidatkåring er gjennomført ved forholdstallsvalg. Nytt menighetsråd tiltrer 1. november 2015. Drøfting 12. jan 2018 flertallet av arbeidstakerne avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Vararepresentant for arbeidstakersiden velges/utpekes etter samme regler som  7. jul 2009 Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdstallsvalg i flermannskretser.25. sep 2017 Stortingsvalg gjennomføres hvert fjerde år – fram til 1938 hvert tredje år. De er i dag forholdstallsvalg gjennomført med fylkene som valgkretser, men tidligere har det vært andre valgordninger. Valget er dels regulert av Grunnloven og dels av valgloven. 19. nov 2013 Lijphart skiller flertallsvalg fra forholdstallsvalg ved at partiet som vinner i flertallsvalg har en tendens til å bli overrepresentert i parlamentet på grunn av valgordningen, og partiene som taper blir ofte underrepresentert (Lijphart, 2012, p. 130). Forholdstallsvalg har til hensikt å hindre denne over- og 

Administrasjonsutvalget - Hvaler kommune

Under fondsvalg kan ingen gruppe dominere i det lange løp. Om noen tenkte seg å gjøre det, ville de langsomt bli tappet for stemmer, mens de som de dominerte, ville beholde sine stemmer og derfor gradvis måtte komme i posisjon til å bestemme resultatet i avstemninger. Dette kunne en slutte seg til uten erfaring.8. des 2016 første punktum. Samtidig skal valgstyret opplyse om vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, jfr. forskriftens §.5, 5. ledd. 4. Risikovurdering. Saken er vurdert opp mot våre kjerneverdier, beslutningshensyn i navigasjonshjulet, konsekvenser for ansatte og pasienter, risiko knyttet til måloppnåelse og forholdet til. 7. okt 2010 29-39) om saksbehandlingen i folkevalgte organer. Det antydes at dette regelverket gir hjemmel for å kreve forholdstallsvalg i alle saker hvor folkevalgte organer foretar valg av medlemmer til ulike organer. I den aktuelle saken ble retten til å kreve forholdstallvalg hevdet av opposisjonens representanter i 18. mai 2013 For partiene som dupper rundt fire prosents oppslutning før stortingsvalget, blir valgkampen spesielt viktig. dette valget skjer etter reglene om forholdstallsvalg og flertallsvalg i kommunelovens § 36 og. 38, jf. § 35 nr. 4. Bystyret velger ikke de ansattes representanter, disse velges av og blant de ansatte, jf. §65 nr. 3 annet punktum. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret.

17. okt 2011 Dersom minst et medlem av kommunestyret krever det, går man over til den mer kompliserte valgformen, forholdsvalg (også kjent som forholdstallsvalg). Her leveres ett eller flere listeforslag, som medlemmene deretter stemmer på. Dette telles deretter opp etter metoden nedfelt i kommunelovens § 37.3. jun 2016 Om nemnda. Formannskapet fungerer som valgnemnd. Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil bli krevd (jf. kommuneloven § 35-4). Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal  13. mar 2013 Ref. forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetak og helseforetaks styrer § 10, 9. ledd. • Den som har stemmerett, kan bare stemme på ett av de godkjente forslagene. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser 8. sep 2017 På seminaret gir foredragsholderne en innføring i teamet og praktiske råd til hvordan et valg kan gjennomføres fra A til Å, herunder: - Når er det krav om ansatterepresentanter i styret? - Antall ansatterepresentanter - Valgstyrets oppgaver - Forholdstallsvalg vs. flertallsvalg - Dialog med foreningene - I hvilke  21. sep 2017 Sandnes kommune har 5 kommunale foretak. Bystyret oppretter og oppløser kommunale foretak jfr Kommunelovens bestemmelser. Styret er underordnet bystyret. Styret har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, eierstrategi, vedtatt årsbudsjett og 

Noen land bruker blandede medlem forholdstallsvalg, som inneholder en blanding av vinner-ta -alle raser, og proporsjonal representasjon for eksempel en part liste. Andre bruker preferanse stemmegivning, også kjent som singel overførbar stemme, der innbyggerne rangere kandidatene etter preferanse. I en preferanse 14. sep 2017 Forholdstallsvalg gjør det enklere for flere enn to partier å oppnå representasjon i nasjonalforsamlingen. For å hindre at ordningen skal gi slik partioppsplitting at det blir vanskelig å danne stabile regjeringer, har mange land innført forskjellige terskler eller sperregrenser. Slike terskler kalles noen ganger for  Avgitte stemmegivninger steg med om lag 110 00 stemmer, og antall stemmeberettigede økte med i overkant av 60 000 velgere. Det viser en artikkel av Tor Henriksen i Statistisk sentralbyrås Valgaktuelt 2009. Historisk lav valgdeltakelse siden 1990-tallet. Siden endringen i valgsystemet med overgang til forholdstallsvalg i Ved flertallsvalg får det partiet som får flest stemmer i en valgkrets alle representantene fra denne kretsen. Hva er forholdstallsvalg? Ved forholdstallsvalg får partiene inn representanter i forhold til antall stemmer. Hva er maktfordelingsprinsippet? -Stortinget er lovgivende myndighet -Regjeringen er utøvende myndighet VALGET GJENNOMFØRES SOM FORHOLDSTALLSVALG. Valgstyret har mottatt brev fra fagforeninger som til sammen omfatter mer enn 200 ansatte, som krever at valget skal skje som forholdstallsvalg. I henhold til § 25 i forskrifter gitt i av 10.12.76, skal valget da skje som forholdstallsvalg. Ved forholdstallsvalg 

Hvert fylke fungerer også som et valgdistrikt for Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke 8. mai 2016 Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen.Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Kommunen veldger selv medlemmer og varamedlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke  ARBEIDSUTVALGET. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Valg av leder av bydelsutvalget (flertallsvalg) som overtar møteledelsen. Valg av nestleder av bydelsutvalget (flertallsvalg). Valg av 4 medlemmer til arbeidsutvalget. (avtalevalg/forholdstallsvalg). Valg av nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer (flertallsvalg).Finn alle synonymer til FORHOLDSTALLSVALG i kryssord. Lynrask søkemotor som oppdateres hver dag. Her får du hjelp til å løse kryssordet. forholdstallsvalg i kryssord. Finn synonymer til forholdstallsvalg - på Søk etter betydningen av ordet forholdstallsvalg på et av nettstedene nedenfor: Google · Norsk Ordbok · Wikipedia · Store Norske Leksikon. Ord som begynner med med forholdstallsvalg. forholdstallsvalg. Ord som slutter med 

21. okt 2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2015. Behandling. Valget skjer som forholdstallsvalg og skriftlig valg. AP/H/KrF v/ Tor Snøve foreslo følgende endring: Arnt Gulaker, leder. Anne-Grete Hoelsether. Olav M. Mellemsæter. Liv Sægrov Reitan. Varam.: 1. Peder Haugset. 2. Odd Arne Hoel. 3. Ralf Pawlik. 4.8. nov 2017 naturgrunnlaget for samisk kultur. Saken reiser prinsipielt viktige spørsmål og siden Sametingets medlemmer i styret er oppnevnt ved forholdstallsvalg (jf. fml § 8) vil uttalelsen fra Sametinget måtte forelegges Sametingets plenum for behandling. Sametinget legger vekt på at saken behandles innen rimelig  20. jul 2007 Saksnummer: 2007/04229 EP ASL/KVM Dato: 15.06.2007 Krav om forholdstallsvalg av styremedlemmer – allmennaksjeloven § 6-37 første leddVi viser til brev 8. juni 2007, der Kommunal- og regionaldepartementet ber Lovavdelingen vurdere om det kan fas15. apr 2017 Oppsummering Politiske forskjeller * En følge av valgordningen * Valgkretser * Enmannskretser/flermannskretser * Forholdstallsvalg * flertallsvalg * Flerpartisystem * Mandatene blir fordelt. Onsdag 9. november 2016. Benedikte Pedersen Et partihistorisk tilbakeblikk. Forskjeller og skillelinjer * Grunnloven  17. jul 2014 Mindretallet i kommunestyret satte frem krav om forholdstallsvalg, et valg der styrkeforholdet i kommunestyret reflekteres, uten å få gehør for dette. De avtroppende styremedlemmene måtte tåle hard kritikk, og Eli Dahle (H) var blant de som gikk hardest ut mot de tre for arbeidet i det lokale kraftselskapet som 

Overordnede problemstillinger a. Flertallet i menighetsrådet går inn for løsning 3: Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer i. 2. Flertalls- og forholdstallsvalg a. Menighetsrådet mener at løsning nr. 3 kan være den mest hensiktsmessige ordningen videre. Menighetsrådet mener videre at lovens krav om antallet medlemmer, bør III. Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med 2-dagers valg, etter stemnedag. IV. Stemmer og representanter etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg .. V. Prosentvis fordeling av stemmene etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg . .. VI. Stemmer og representanter etter offisielle valglister. Kommuner. Hva er forskjellen på flertallsvalg og forholdstallsvalg? Hvem velger ansatterepresentanter i forretningsbanker der representantskaper er nedlagt og ikke blir erstattet av en foretaksforsamling? Spørsmål og svar. Hvor mange representanter har de ansatte krav på i styret? Reglene for ansatterepresentasjon i styret følger av 14. sep 2015 Valget blir dermed avholdt som forholdstallsvalg. Man velger én av de godkjente valglistene. Kandidatene står i prioritert rekkefølge. Også her kan det gjøres endringer: gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. føre opp inntil tre navn fra andre  I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne. Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer folketall med areal,.

27. jan 2011 blant medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, Begrep: Forholdstallsvalg er en valgordning som går ut på at mandatene (plassene) fordeles mellom partiene (valglistene) i forhold til deres andel av stemmene. Denne ordningen har vi hatt i Norge siden 1920. 21. sep 2017 Sandnes kommune har 5 kommunale foretak. Bystyret oppretter og oppløser kommunale foretak jfr Kommunelovens bestemmelser. Styret er underordnet bystyret. Styret har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, eierstrategi, vedtatt årsbudsjett og Under fondsvalg kan ingen gruppe dominere i det lange løp. Om noen tenkte seg å gjøre det, ville de langsomt bli tappet for stemmer, mens de som de dominerte, ville beholde sine stemmer og derfor gradvis måtte komme i posisjon til å bestemme resultatet i avstemninger. Dette kunne en slutte seg til uten erfaring. 6. des 2012 Hva er forskjellen mellom flertallsvalget og forholdstallsvalg, og mellom enmannskretser og flermannskretser? Forholdstallsvalg vil si at partiene inn antall representanter basert på oppslutning blant velgerne. Forholdstallsvalg praktiseres i Norge. I flermannskretser er antallet representanter som velges inn